013

Opdrachtgever : Benthem Crouwel Architekten bv bna
Periode : 1995 - 2000
Opdracht : Projectleiding

Opdrachtgever : Openbare werken Tilburg
Gebruikers : 013

Muziekcentrum “013” te Tilburg 6400m².